Algemene gebruikersvoorwaarden website

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden tussen u als deelnemer of gebruiker van de website van Bidpointer. Door bezoek en gebruik van de website geeft u aan bekend en akkoord te zijn met deze Gebruikersvoorwaarden.
 2. Deze Gebruikersvoorwaarden gelden als u de website bezoekt en als u kavels koopt, verkoopt of op kavels biedt (hierna: “Onze Diensten”) via de website.
 3. Als u 18 jaar of ouder bent, kunt u gebruik maken van Onze Diensten. Als u een aankoop doet via onze website, bent u 18 jaar of ouder.
 4. Deze Gebruikersvoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en Bidpointer. Deze bepalen uw toegang tot en gebruik van de website van Bidpointer, inclusief alles subpagina’s en subdomeinen van de website.
 5. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Gebruikersvoorwaarden, en een versie in een andere taal, prevaleert de Nederlandse versie.

2. Overige toepasselijke voorwaarden

 1. Als u Kavels verkoopt of koopt via onze platform, zijn de volgende documenten op u van toepassing. Deze documenten vormen een integraal onderdeel van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Verkopersvoorwaarden. Als u kavels ter veiling aanbiedt via onze website, zijn specifieke regels voor Verkopers op u van toepassing.
 3. Kopersvoorwaarden. Als u kavels koopt via onze website, zijn specifieke regels voor Kopers op u van toepassing.
 4. Privacybeleid. Als u onze website bezoekt of gebruikt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken van onze website, stemt u ermee in dat wij uw informatie kunnen gebruiken voor de doeleinden zoals beschreven in ons Privacybeleid.

3. Transparantie veilingen

 1. Het veilingproces is eerlijk en zo transparant mogelijk.
 2. Indien Bidpointer het vermoeden heeft of constateert dat misbruik wordt gemaakt van de website, onderneemt zij daarop actie. Vermoedt u misbruik door een ander, dan kunt u ons dat laten weten via het contactformulier. Heeft u de prijs van een veiling gemanipuleerd of pogingen daartoe gedaan of laten doen, dan zal Bidpointer u de toegang tot de website ontzeggen en uw account blokkeren. De schade als gevolg van misbruik of fraude door u of vanaf uw account, zal Bidpointer op u verhalen.

4. Registratie

 1. Bij registratie op het platform maakt u een inlognaam en wachtwoord aan, die u nodig heeft om kavels te kunnen kopen en verkopen. Met die inlognaam en wachtwoord heeft u toegang tot uw account. U dient deze inloggegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.
 2. Als u het vermoeden heeft dat uw inloggegevens bij een onbevoegde derde bekend zijn, moet u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Dat kan via het contactformulier op de website. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk nieuwe inloggegevens toesturen.
 3. Verstrek volledige en juiste informatie over uzelf of uw bedrijf. U bent verplicht deze informatie up-to-date te houden.
 4. Om ervoor te zorgen dat de website betrouwbaar en veilig is, behoudt Bidpointer zich het recht voor om u de mogelijkheid te ontzeggen om een account aan te maken, het gebruik van uw account te beperken en om uw recht op toegang tot uw account te beëindigen. Voorgaande geldt voor alle accounts die Bidpointer aan u kan linken. Indien u het niet eens bent met onze bevindingen, dient u aan te tonen dat de betreffende accounts niet aan u zijn gekoppeld.
 5. Indien Bidpointer u de toegang tot of het gebruik van de website heeft ontzegd in overeenstemming met deze Gebruikersvoorwaarden, is het u niet toegestaan om een nieuw account aan te maken of de website te gebruiken via een account van een derde.
 6. Uw account is uw verantwoordelijkheid en u gebruikt de website en technische middelen op eigen risico.

5. Privacy

 1. Om verkoper en koper in staat te stellen hun verplichtingen uit de koopovereenkomst na te komen, verstrekken we aan hen de informatie die zij nodig hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie moet gedeeld worden, om een kavel naar een Koper te verzenden. Bidpointer is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens van koper en verkoper.
 2. Zowel Bidpointer als koper/verkoper die persoonlijke gegevens ontvangt, worden beschouwd als afzonderlijke en onafhankelijke gegevensbeheerders van de persoonlijke gegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”). Als wordt vastgesteld dat Bidpointer en koper/verkoper beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn van de persoonlijke gegevens, en als Bidpointer wordt vervolgd, beboet of anderszins schade lijdt door eventuele tekortkomingen van koper of verkoper, stemt koper/verkoper ermee in Bidpointer schadeloos te stellen voor die schade.
 3. Als u persoonsgegevens ontvangt, bent u verplicht deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de AVG. Het is u niet toegestaan om deze informatie voor een ander doeleinde te verwerken, dan om uw verplichtingen na te komen uit hoofde van een via onze website gesloten koopovereenkomst.
 4. Het is u uitdrukkelijk niet toegestaan om persoonsgegevens die u via onze website heeft verkregen, te gebruiken voor commerciële doeleinden. Indien u bepalingen van dit artikel schendt, bent u aansprakelijk voor de geleden schade.

6. Diensten

 1. Bidpointer biedt een Online Veilingplatform. Via onze website kunt u kavels kopen en verkopen, via onze online, digitale en geautomatiseerde veilingen. De omvang van Onze Diensten is op de volgende manier beperkt:
 2. Verkopers zijn verantwoordelijk voor de kavels die zij verkopen. Bidpointer is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid of juistheid van de kavels.
 3. De kavels zijn niet door Bidpointer getest of gecontroleerd. Bidpointer verstrekt geen garanties of verklaringen met betrekking tot het materieel of de componenten, over de functionaliteit, conformiteit of naleving van enige veiligheidsnorm.
 4. Bidpointer treedt op als bemiddelaar door een Online Veilingplatform aan te bieden. Een koopovereenkomst komt tot stand tussen koper en verkoper, Bidpointer is daarbij geen partij.
 5. Bidpointer brengt bij Verkoper kosten in rekening voor het gebruik van het Online Veilingplatform.
 6. De website kan links bevatten naar website van derden of Bidpointer kan gebruik maken van aanvullende services van derden. Indien u via de website gebruikmaakt van services van derden, dan zijn daarop de algemene voorwaarden van die derde van toepassing.

7. Veilingregels

 1. Ieder bod is bindend. Biedingen die via uw account zijn geplaatst, worden geacht door u te zijn geplaatst, ook als iemand anders uw account heeft gebruikt.
 2. Het is u niet toegestaan om op uw eigen kavels te bieden, of op kavels te bieden van iemand die aan u verbonden is. Het is ook niet toegestaan om te bieden op kavels van iemand die aan u verbonden is.
 3. De Online Veiling eindigt wanneer de daarvoor gegeven tijd verstreken is.
 4. Voor bepaalde aankopen kunnen afwijkende of aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Indien dat het geval is, wordt dat bij het kavel vermeld.
 5. Bidpointer kan een bod in een lopende veiling verwijderen, als Bidpointer dat noodzakelijk acht.
 6. Bidpointer kan een kavel uit een lopende veiling verwijderen. In dat geval zullen ook alle geplaatste biedingen worden verwijderd.

8. Gebruik Online Veilingplatform

 1. Wanneer u een kavel inbrengt, dient u materiaal te uploaden, zoals een beschrijving, foto’s, en specificaties (hierna: “Gebruikersmateriaal”).
 2. U erkent en gaat ermee akkoord dat het Gebruikersmateriaal dat u uploadt of op ons Online Verkoopplatform plaatst:
  • volledig en juist is en naar onze mening niet in strijd is met de openbare zeden, niet gewelddadig, discriminerend of aanstootgevend is, geen link bevatten naar pornografisch materiaal of pornografische websites en geen illegale activiteiten promoot;
  • Niet bestaat uit kettingbrieven, junkmail of spam;
  • Geen inbreuk maakt op rechten van derden en niet op een andere wijze onwettig is jegens derden;
  • Door Bidpointer mag worden gebruikt, voor alle doeleinden die Bidpointer noodzakelijk acht, zonder dat u daarmee het intellectuele eigendom overdraagt aan Bidpointer. Het doel is uw activiteiten en de activiteiten van het Online Veilingplatform te vergroten. Deze toestemming voor gebruik eindigt niet wanneer uw account wordt verwijderd of wanneer u besluit de website niet meer te gebruiken;
  • Kan worden vertaald zodat een kavel ook in andere landen kan worden aangeboden.
 3. Wanneer u van mening bent dat het Gebruikersmateriaal dat op de website is geplaatst, niet aan bovenstaande voldoet, vraagt Bidpointer u dit te melden via het contactformulier. Het is ter beoordeling van Bidpointer of het Gebruikersmateriaal dient te worden verwijderd.
 4. U stemt ermee in geen acties uit te voeren die een onredelijke en/of onevenredige belasting van de infrastructuur van onze website kunnen veroorzaken en/of die de functionaliteit van de Online Veiling kunnen belemmeren. U stemt ermee in geen reverse-engineering uit te voeren, de broncode te proberen te verkrijgen, virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere software of technische hulpmiddelen te gebruiken die de website kunnen beschadigen, de website ontoegankelijk maken of technische beschermingsmaatregelen omzeilen.
 5. Het is Bidpointer toegestaan wijzigingen of verbeteringen aan te brengen op de website. Ook is het Bidpointer toegestaan het Online Veilingplatform buiten gebruik te stellen, of het gebruik te beperken, als dit naar de mening van Bidpointer noodzakelijk is.

9. Beëindiging account

 1. U kunt uw account op ieder gewenst moment beëindigen, mits u geen lopende betalings- of leveringsverplichtingen heeft jegens Bidpointer of andere gebruikers van het Online Veilingplatform. Het beëindigen van een account kan niet eerder dan twee maanden nadat u voor het laatst een kavel via de website heeft gekocht of verkocht.
 2. Bidpointer kan uw account op ieder moment per direct, dus zonder voorafgaande ingebrekestelling of opzegtermijn, beëindigen of het recht om daarvan gebruik te maken opschorten, wanneer u zich niet houdt aan deze en overige van toepassing zijnde voorwaarden.

10. Niet naleven Gebruikersvoorwaarden

 1. Indien u in strijd handelt met de Gebruikersvoorwaarden, en daarop van toepassing zijnde overige voorwaarden (artikel 2), heeft Bidpointer onder andere het recht om:
  • Uitbetaling of terugbetaling op te schorten;
  • betalingen te verrekenen met vorderingen op u, mits dit niet in strijd is met dwingend recht;
  • uw account te beëindigen of het gebruik daarvan te beperken;
 2. Daarnaast bent u aan Bidpointer een boete verschuldigd van € 1.500,- voor iedere overtreding van deze gebruikersvoorwaarden, en daarop van toepassing zijnde overige voorwaarden (artikel 2), en € 250,- voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.
 3. Indien Bidpointer maatregelen neemt zoals beschreven onder artikel 10.1, zal zij u hiervan per e-mail op de hoogte brengen.

11. Intellectueel eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, handelsmerken en databaserechten van de website, daarbij inbegrepen, maar niet gelimiteerd tot de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, ontwerpen, foto's, software, audiovisueel materiaal en ander materiaal, liggen bij Bidpointer of de eigenaar van het Gebruikersmateriaal. Onderhevig aan de voorwaarden in deze Gebruikersvoorwaarden, verleent Bidpointer u beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-exclusieve, (niet-)sublicentieerbare, niet-overdraagbare rechten om het Online Veilingplatform te gebruiken.

12. Aansprakelijkheid Bidpointer

 1. Bidpointer verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Bidpointer geeft u echter geen garantie dat het door u gewenste (financiële) resultaat zal worden behaald.
 2. Bidpointer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van het leveren van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van het Online Veilingplatform of onrechtmatig handelen, tenzij sprake van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Bidpointer. Hieronder valt in ieder geval, maar is niet beperkt tot schade die verband houdt met:
  • Beëindiging, uitvoering en ontbinding van een koopovereenkomst door een koper/verkoper;
  • Annulering van een transactie door Bidpointer of de ontbinding van een koopovereenkomst door Bidpointer namens een koper/verkoper;
  • Onrechtmatig gebruik van de website.
 3. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. Bidpointer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de website verstrekte informatie en/of schade als gevolg van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website.
 4. Mocht Bidpointer toch aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is die schade beperkt tot het bedrag dat met betrekking tot deze schade per gebeurtenis wordt uitgekeerd door de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Bidpointer. Wanneer het maximum verzekerde bedrag hoger is dan de koopprijs van het betreffende kavel, dan is Bidpointer slechts aansprakelijk tot de hoogte van die koopprijs.
 5. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.
 6. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze claim niet doorleggen aan Bidpointer.
 7. Eventuele schade dient u direct na vaststelling te melden. Iedere aansprakelijkheid van Bidpointer vervalt in ieder geval wanneer u niet binnen 72 uur na ontvangst van het kavel een beroep doet op de tekortkoming, althans in ieder geval binnen één maand na totstandkoming van de koopovereenkomst.
 8. U vrijwaart Bidpointer tegen schadeclaims van derden en stelt Bidpointer schadeloos, voor claims die voortvloeien uit het feit dat u handelt in strijd met deze Gebruikersvoorwaarden en overige van toepassing zijnde voorwaarden.

13. Wijziging voorwaarden

 1. Bidpointer kan altijd de algemene gebruikerswaarden wijzigen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen van deze voorwaarden zal Bidpointer bekendmaken door dit op haar website te plaatsen en/of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

14. Geschillen

 1. Bidpointer is geen partij bij een koopovereenkomst die via het Online Veilingplatform is ontstaan, en is dan ook geen partij indien u een geschil heeft met een andere gebruiker van de website. Geschillen met een koper/verkoper dient u onderling op te lossen.
 2. Alle koopovereenkomsten die via het Online Veilingplatform zijn gesloten, worden beheerst door Nederlands recht.
 3. Indien u niet tevreden bent over de diensten van Bidpointer, kunt u een klacht melden via het klachtenformulier. Bidpointer zal proberen het geschil met u op te lossen.
 4. Deze Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht, tenzij anders bepaald in dwingend recht. De bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van het geschil.

ABONNEER EN BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van elk nieuws.