Algemene Verkopersvoorwaarden Bidpointer

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Verkopersvoorwaarden gelden wanneer u – de verkoper – via het Online Veilingplatform van Bidpointer een kavel verkoopt. Deze Algemene Verkopersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van onze Gebruikersvoorwaarden . U kunt zich alleen registreren op onze website, als u verklaart bekend en akkoord te zijn met onze Algemene Gebruikersvoorwaarden, Kopersvoorwaarden, Verkopersvoorwaarden en Privacybeleid.
 2. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Verkopersvoorwaarden, en een versie in een andere taal, prevaleert de Nederlandse versie.

2. Registratie verkoper

 1. Bij registratie als verkoper op de website maakt u een verkopersaccount aan.
 2. U dient volledige en juiste informatie over uzelf of uw bedrijf te verstrekken. U bent verplicht deze informatie up-to-date te houden.
 3. U dient aan te geven of u het account gebruikt in het kader van de uitoefening van een bedrijf (hierna: “Professionele Verkoper”), of als particulier (hierna: “Particuliere Verkoper”). Alle verkopen die plaatsvinden via uw account, vallen hieronder.
 4. Indien u als Professionele Verkoper partij bent bij een koopovereenkomst, bent u verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval en niet uitsluitend tot uw btw-verplichtingen.
 5. Indien u als Professionele Verkoper een koopovereenkomst sluit met een Particuliere Koper, gelden aanvullende rechten voor de Particuliere Koper en verplichtingen voor u als Professionele Verkoper.

3. Totstandkoming koopovereenkomst

 1. Als u een kavel ter veiling aanbiedt via de website van Bidpointer, betaalt u een vergoeding aan Bidpointer. U moet deze vergoeding voldoen voordat u een kavel op de website kunt plaatsen. U bent deze vergoeding in ieder geval verschuldigd, ook als er geen koopovereenkomst tot stand komt.
 2. U biedt een kavel aan ter veiling, door de gegevens in te vullen op de daarvoor bestemde pagina. U bent verplicht alle gevraagde gegevens in te vullen.
 3. Indien sprake is van een dag waarop het kavel kan worden bezichtigd, of veiling dag, dient u dit zelf in de beschrijving te vermelden.
 4. Indien u aanvullende voorwaarden stelt aan de totstandkoming van een koopovereenkomst, dienen deze expliciet te worden vermeld in de beschrijving van de kavel, zodat een koper hiervan kennis kan nemen voordat deze een bieding plaatst. Aanvullende voorwaarden gelden alleen indien deze niet in strijd zijn met geldende wet- en regelgeving.
 5. Indien u kopers de mogelijkheid biedt om persoonlijk aanwezig te zijn bij de veiling (openbare veiling), dient u dit expliciet te vermelden in de beschrijving van het kavel. Een openbare veiling heeft als voordeel dat Particuliere Kopers geen herroepingsrecht hebben.
 6. U bent verplicht om in de beschrijving van het kavel op te nemen of de kavel bij u moet worden opgehaald, of dat deze door u zal worden verzonden en hoe de kosten van verzending zullen worden berekend.
 7. U garandeert dat u bevoegd bent om het kavel te verkopen. U schendt daarmee geen wet- of regelgeving, maakt geen inbreuk op rechten van derden en handelt niet onrechtmatig.
 8. Kavels kunnen uitsluitend worden ingetrokken indien u hiertoe een verzoek indient bij Bidpointer en Bidpointer hiermee akkoord gaat. U bent in dat geval wel een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.500,-.
 9. Nadat het kavel door Bidpointer is geaccepteerd, wordt het op de Online Veiling geplaatst.
 10. U sluit een koopovereenkomst met de hoogste bieder. Deze koopovereenkomst komt automatisch tot stand op het moment dat de biedtermijn is verlopen, tenzij er geen bod is uitgebracht boven de door u ingevoerde minimumprijs. In dat laatste geval kunt u wel besluiten het kavel te gunnen Bidpointer is geen partij bij deze koopovereenkomst.
 11. De rangschikking van kavels vindt plaats op volgorde van veiling die het eerst aflopen, en zo verder.
 12. Zodra de biedtermijn is verlopen, ontvangt zowel Koper als Verkoper hierover bericht. Het is vervolgens aan u en koper om contact met elkaar op te nemen, voor afwikkeling van de koopovereenkomst.

4. Levering

 1. U dient met Koper afspraken te maken over de levering (verzenden of ophalen) van het kavel.
 2. Nadat betaling door Koper heeft plaatsgevonden, dient het kavel uiterlijk binnen 60 dagen te zijn verzonden, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 3. Het kavel moet worden verzonden vanaf de locatie die vermeldt staat in de beschrijving van het kavel. De kosten voor levering mogen achteraf niet hoger uitvallen doordat u het kavel vanaf een andere plaats verzendt.

5. Betaling

 1. U maakt betalingsafspraken met Koper. De kosten dienen overeen te komen met hetgeen hierover vooraf is gecommuniceerd. Bidpointer is geen partij bij het maken van betalingsafspraken.

6. Verplichtingen Verkoper

 1. U dient uw afspraken uit hoofde van de koopovereenkomst na te komen. Indien u dat niet doet, en verzuim is ingetreden, heeft Koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden en bent u mogelijk verplicht de door Koper geleden schade te vergoeden.
 2. Indien u uw verplichtingen jegens Bidpointer niet nakomt, heeft Bidpointer het recht openstaande transacties te annuleren en eventuele daardoor geleden schade op u te verhalen. Indien Bidpointer een transactie annuleert, blijft u de vergoeding zoals opgenomen in artikel 3.1 verschuldigd aan Bidpointer.

7. Rechten Particuliere koper

 1. Indien een Professionele Verkoper een koopovereenkomst sluit met een Particuliere Koper, dan is de Wet koop op afstand op die koopovereenkomst van toepassing, tenzij sprake is van een openbare veiling. Dat is het geval wanneer een Koper de mogelijkheid wordt geboden om zowel online, als fysiek op locatie, een bod uit te brengen.
 2. Indien sprake is van een openbare veiling, dient u dat in de beschrijving van het kavel te vermelden.
 3. Uit die wet volgt onder andere dat een Particuliere Koper een herroepingsrecht heeft. Dat betekent dat deze 14 dagen de tijd heeft om zich te bedenken. De Particuliere Koper mag gedurende deze 14 dagen het kavel terugsturen, zonder hiervoor een reden op te geven. De Particuliere Koper moet het aankoopbedrag in dat geval binnen 30 dagen terug ontvangen.

8. Wijziging voorwaarden

 1. Bidpointer kan altijd de Algemene Verkopersvoorwaarden wijzigen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen van deze voorwaarden zal Bidpointer bekendmaken door dit op haar website te plaatsen en/of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

ABONNEER EN BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van elk nieuws.