Algemene Kopersvoorwaarden Bidpointer

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Kopersvoorwaarden gelden wanneer u – Koper – via het Online Veilingplatform van Bidpointer een kavel koopt. Deze Algemene Kopersvoorwaarden vormen een integraal onderdeel van onze Gebruikersvoorwaarden. U kunt zich alleen registreren op onze website, als u verklaart bekend en akkoord te zijn met onze Algemene Gebruikersvoorwaarden, Kopersvoorwaarden, Verkopersvoorwaarden en Privacybeleid.
 2. Bij tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Kopersvoorwaarden, en een versie in een andere taal, prevaleert de Nederlandse versie.
 3. Op het gebruik van deze website en eventuele koopovereenkomsten die via deze website tot stand komen, is de geldende wet- en regelgeving van toepassing.

2. Registratie koper

 1. Bij registratie als koper op de website maakt u een Kopersaccount aan.
 2. U moet volledige en juiste informatie over uzelf of uw bedrijf te verstrekken. U bent verplicht deze informatie up-to-date te houden.
 3. U moet aangeven of u het account gebruikt in het kader van de uitoefening van een bedrijf (hierna: “Professionele Koper”), of als particulier (hierna: “Particuliere Koper”). Alle kopen die plaatsvinden via uw account, vallen hieronder.
 4. Indien u als Professionele Koper partij bent bij een koopovereenkomst, bent u verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval en niet uitsluitend tot uw btw-verplichtingen.
 5. Indien u als Particuliere Koper, een koopovereenkomst sluit met een Professionele Verkoper, gelden voor u aanvullende rechten en voor de Professionele Verkoper aanvullende verplichtingen uit grond van de wet. De professionele Verkoper is verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.
 6. Indien u zichzelf niet heeft geregistreerd als Professionele Koper, maar wij het vermoeden hebben dat u ons Online Veilingplatform wel in het kader van de uitoefening van een bedrijf gebruikt, dan hebben we het recht om u als Professionele Koper te beschouwen voor alle toekomstige verkopen via het relevante Account. Dat betekent dat aanvullende wet- en regelgeving op uw aankopen van toepassing is.

3. Biedingen

 1. U kunt een bod uitbrengen via het Online Veilingplatform. U bent zich ervan bewust dat u een kavel koopt via een Online Veilingplatform en dat het een transactie op basis van het “as is where is” principe is. De kavels zijn niet door Bidpointer getest of gecontroleerd. Bidpointer verstrekt geen garanties of verklaringen met betrekking tot het materieel of de componenten, over de functionaliteit, conformiteit of naleving van enige veiligheidsnorm.
 2. Biedingen zijn onherroepelijk en kunnen niet meer worden ingetrokken. U moet meerdere stappen zetten om een bod uit te brengen, waardoor het niet mogelijk is om per ongeluk een bod uit te brengen.
 3. Indien een koopovereenkomst tot stand komt moet u er rekening mee houden dat uw biedprijs nog zal worden vermeerderd met kosten voor verzending/levering en eventueel btw.

4. Totstandkoming koopovereenkomst

 1. Indien u een kavel wenst te kopen, kunt u een bod uitbrengen via de website. Indien Verkoper een minimumprijs hanteert, dient uw bod hoger te liggen dan de minimumprijs.
 2. Zodra u een bod plaatst, is dat bod onherroepelijk. U kunt het bod daarna niet meer intrekken.
 3. Verkoper vermeldt in de beschrijving hoe levering plaats zal vinden (verzending of ophalen), en of er eventuele kosten voor levering in rekening worden gebracht.
 4. Als uw bod bij het sluiten van de veiling het hoogste bod is, komt automatisch een koopovereenkomst tot stand tussen u en Verkoper. Er komt niet automatisch een koopovereenkomst tot stand als uw bod lager is dan het vereiste minimumbod. In dat geval kan een Verkoper wel besluiten het kavel te gunnen aan de bieder met het hoogste bod. In dat geval komt ook automatisch een koopovereenkomst tot stand.
 5. Bidpointer is geen partij bij de koopovereenkomst.
 6. Indien Verkoper specifieke voorwaarden stelt aan de koopovereenkomst, zijn deze expliciet vermeld in de beschrijving van het kavel. Indien deze voorwaarden niet strijdig zijn met geldende wet- en regelgeving, zijn deze van toepassing op de koopovereenkomst.
 7. Als via uw account een bod wordt geplaatst, garandeert u dat u bevoegd bent om het kavel te kopen. U schendt daarmee geen wet- of regelgeving, maakt geen inbreuk op rechten van derden en handelt niet onrechtmatig.

5. Levering

 1. In de beschrijving van het kavel staat vermeld hoe levering (ophalen of verzending) plaats zal vinden. U dient met Koper nadere afspraken te maken over de levering van het kavel.
 2. Indien er problemen zijn met verzending van het kavel, moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met Verkoper.
 3. Zodra u de volledige betaling heeft voldaan, is Verkoper verplicht het kavel uiterlijk binnen 30 dagen te verzenden, danwel moet u het kavel binnen 30 dagen ophalen.
 4. Indien u bent overeengekomen het kavel bij Verkoper op te halen, moet u dat binnen 60 dagen hebben gedaan, nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen, tenzij u hierover specifieke andere afspraken heeft gemaakt met Verkoper.
 5. Heeft u het kavel niet binnen de afgesproken termijn opgehaald, dan heeft Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden.

6. Betaling

 1. U maakt betalingsafspraken met Verkoper. De kosten dienen overeen te komen met hetgeen hierover vooraf is gecommuniceerd. Bidpointer is geen partij bij het maken van betalingsafspraken.

7. Verplichtingen Koper

 1. U dient uw afspraken uit hoofde van de koopovereenkomst na te komen. Indien u dat niet doet, en verzuim is ingetreden, heeft Verkoper het recht de koopovereenkomst te ontbinden en bent u mogelijk verplicht de door Verkoper geleden schade te vergoeden.
 2. Indien u uw verplichtingen jegens Bidpointer niet nakomt, heeft Bidpointer het recht uw account te blokkeren en eventuele geleden schade op u te verhalen.
 3. Indien u het kavel wenst te importeren naar een ander land dan het land waar het kavel zich bij totstandkoming van de koopovereenkomst bevindt, dan is het uw verantwoordelijkheid dat u aan de geldende wet- en regelgeving voldoet. U moet controleren welke regels en eventuele beperkingen van toepassing zijn op die import. Onderzoek dit voordat u een bod plaatst.

8. Rechten Particuliere Koper

 1. Indien een Professionele Verkoper een koopovereenkomst sluit met een Particuliere Koper, dan is de Wet koop op afstand op die koopovereenkomst van toepassing, tenzij sprake is van een openbare veiling. Van een openbare veiling is sprake als u de mogelijkheid wordt geboden om zowel online, als fysiek op locatie, een bod uit te brengen.
 2. Indien sprake is van een openbare veiling, is dit in de beschrijving van het kavel vermeld.
 3. Uit de Wet koop op afstand volgt onder andere dat een Particuliere Koper een herroepingsrecht heeft. Dat betekent dat deze 14 dagen de tijd heeft om zich te bedenken. De Particuliere Koper mag gedurende deze 14 dagen het kavel terugsturen, zonder hiervoor een reden op te geven. Hiervoor dient de Particuliere Koper het herroepingsformulier in te vullen. De Particuliere Koper moet het aankoopbedrag in dat geval binnen 30 dagen terug ontvangen

9. Wijziging voorwaarden

 1. Bidpointer kan altijd de Algemene Verkopersvoorwaarden wijzigen, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
 2. Wijzigingen van deze voorwaarden zal Bidpointer bekendmaken door dit op haar website te plaatsen en/of op een andere manier te communiceren. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

ABONNEER EN BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van elk nieuws.